Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

 
 • Vitajte na POMOCNÍČEK.sk

  Občianske združenie, ktoré pomáha rodinám s inak obdarenými detičkami.

Podporte nás

Ak Váš naša činnosť zaujala, budeme vďační, ak sa stanete aj VY našim Pomocníčkom a podporíte nás ľubovoľným príspevkom na náš účet.

IBAN: SK47 7500 0000 0040 2863 1718

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Úvodné ustanovenia

Občianske združenie POMOCNÍČEK o.z., so sídlom Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika, IČO: 42 291 151, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod. č. VVS/1-900/90-40278 (ďalej len „združenie POMOCNÍČEK“ alebo aj ako „naše združenie“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre naše združenie je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

 • identifikačné a kontaktné údaje nášho združenia (časť 1. tohto dokumentu),
 • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu),
 • informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu) 

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:

 • Návštevník našej webovej stránky (časť 4.1. tohto dokumentu)
 • Záujemca o produkt (klient Denného centra) (časť 4.2. tohto dokumentu)
 • Účastníci podujatí (časť 4.3. tohto dokumentu) • Darcovia (časť 4.4. tohto dokumentu)
 • Uchádzači o dar a obdarovaní (časť 4.5. tohto dokumentu)
 • Uchádzač o zamestnanie (časť 4.6. tohto dokumentu)
 • Dodávateľ (resp. obchodný partner) (časť 4.7. tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene združenia POMOCNÍČEK požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naše združenie bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje združenia POMOCNÍČEK

Identifikačné a kontaktné údaje združenia POMOCNÍČEK sú:

obchodné meno: POMOCNÍČEK o.z.

sídlo: Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

IČO: 42 291 151

korešpondenčná adresa: Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.č.: 0905 233 467

Združenie POMOCNÍČEK nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naše združenie v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinné).

 

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naše združenie spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli združením POMOCNÍČEK osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

 

4.1. Návštevník webovej stránky združenia POMOCNÍČEK

Združenie POMOCNÍČEK je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na nasledovných adresách:

 

vrátane tzv. profilových stránok na platforme facebook.com:

Naše združenie na webovej stránke nepoužíva súbory cookies a vo vzťahu k návštevníkom webovej stránky nespracúva v súvislosti s optimalizáciou zobrazenia webovej stránky a/alebo cielením reklamy žiadne osobné údaje. V prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke nášho združenia za účelom spätného kontaktu združením POMOCNÍČEK či už z z dôvodu záujmu o produkty nášho združenia (na www.shop.pomocnicek.sk) alebo z dôvodu záujmu o podujatie organizované naším združením a pod viď. viac časti 4.2. (Záujemca o produkt), 4.3. (Účastníci podujatí), 4.4. (Darcovia), 4.5. (Uchádzači o dar a obdarovaní) tohto dokumentu.

 

4.2. Záujemca o produkt (resp. klient/záujemca o služby denného centra)

Produktom združenia POMOCNÍČEK sa rozumie: a) akýkoľvek produkt predávaný združením POMOCNÍČEK; najmä nie však výlučne prostredníctvom webovej stránky (www.shop.pomocnicek.sk) [nákupom takýchto produktov podporíte združenie POMOCNÍČEK, jeho ciele a vízie, a tak pomôžete chorým detičkám] a b) akákoľvek služba poskytovaná združením POMOCNÍČEK; najmä nie však výlučne služby denného centra prevádzkovaného združením POMOCNÍČEK, poskytujúceho odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami.

 

4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu (najmä kúpnu resp. zmluvu o poskytnutí služieb denného centra) s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch denného centra, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našim združením v súvislosti so záujmom o produkt/-y nášho združenia. Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje nášmu združeniu sám záujemca o produkt, a to dobrovoľne.

 

4.2.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

 • Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).
 • V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu aktivity nášho združenia, aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme (právnym základom je teda oprávnený záujem nášho združenia).
 • Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).

 

4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu: • meno, priezvisko • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • číslo telefónu, e-mail

 

4.2.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb združenia POMOCNÍČEK.

 

4.2.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naše združenie tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naše združenie uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naše združenie oprávnené uchovávať Vaše osobné údaje najmenej dva roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej dva roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

 

4.3. Účastníci podujatí

4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK v rámci svojej činnosti o.i. organizuje aj rôzne spoločenské a kultúrne podujatia ako napríklad Beh nádeje, Benefičný ples hviezd, Vianočný benefičný koncert a iné. V prípade Vášho záujmu o účasť na takom podujatí je potrebné spracúvať Vaše osobné údaje a to najmä za účelom registrácie a následnej súvisiacej komunikácie.

Zdroj osobných údajov. Kontaktné resp. registračné osobné údaje poskytuje nášmu združeniu sám záujemca o účasť na podujatí, a to dobrovoľne.

 

4.3.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

 • Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy o registrácii na podujatie (takáto zmluva však nemusí mať písomnú formu), v ktorej ste vy zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).
 • V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu aktivity nášho združenia, aby sme vám poskytli informácie o podujatiach, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme (právnym základom je teda oprávnený záujem nášho združenia).
 • Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).
 • V súvislosti s Vašou účasťou na podujatí organizovanom naším združením môže naše združenie vykonávať aj spracovateľské operácie (ako napríklad zverejňovanie výsledkov z podujatí, zverejňovanie fotografii z podujatí a pod.), na ktoré je potrebný Váš súhlas. Právnym základom je teda aj súhlas dotknutej osoby (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

 

4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.3.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. meno, priezvisko
 2. číslo telefónu, e-mail
 3. a iné.

 

4.3.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.

Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä spoločnosti zaoberajúce sa prípravou, organizáciou a následnou realizáciou spoločenských a kultúrnych podujatí a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb združenia POMOCNÍČEK.

 

4.3.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naše združenie tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.3.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naše združenie uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naše združenie oprávnené uchovávať Vaše osobné údaje najmenej dva roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej dva roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu. ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ja naše združenie oprávnené spracúvať také osobné údaje po dobu platnosti Vášho súhlasu (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

 

4.4. Darcovia

4.4.1. Účel spracovávania osobných údajov

Hlavným cieľom nášho združenia je pomáhať detičkám s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním čí spomaleným psycho-motorickým vývojom. Naše združenie poskytuje zväčša finančnú pomoc rodinám, ktoré sa o takéto dieťatko starajú, no príležitostne poskytuje tiež vecné dary v podobe špeciálnych pomôcok. Na naplnenie uvedeného cieľa využíva združenie finančné dary od sponzorov a taktiež 2% z daní. Ak sa ako dobrovoľný darca rozhodnete napomôcť k naplneniu uvedeného cieľa finančným darom alebo poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov je potrebné, aby naše združenie na tento účel spracúvalo Vaše osobné údaje.

 

4.4.2. Právny základ

 • spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie darovacej zmluvy (takáto zmluva však nemusí mať vždy písomnú formu), v ktorej vystupujete ako darca (zmluvná strana) alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).
 • V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu aktivity nášho združenia, aby sme vám poskytli informácie o podujatiach, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme (právnym základom je teda oprávnený záujem nášho združenia).
 • Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).
 • V súvislosti s Vami poskytnutým darom (resp. poskytnutými 2% z daní) môže naše združenie vykonávať aj spracovateľské operácie (ako napríklad zverejňovanie darcov a pod), na ktoré je potrebný Váš súhlas. Právnym základom je teda aj súhlas dotknutej osoby (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.4.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko
 • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • číslo telefónu, e-mail
 • zaplatená daň z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane
 • suma do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane
 • dátum narodenia
 • podpis
 • identifikačné údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane
 • údaje o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 • rodné číslo (ktoré naše združenie nepotrebuje, môže však byť súčasťou formulára vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod názvom Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby)

 

4.4.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady, daňový úrad a pod.

Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externá účtovná spoločnosť a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb združenia POMOCNÍČEK.

 

4.4.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naše združenie tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.4.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naše združenie uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naše združenie oprávnené uchovávať Vaše osobné údaje najmenej jeden rok odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej jeden rok odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, je naše združenie oprávnené spracúvať také osobné údaje po dobu platnosti Vášho súhlasu (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

 

4.5. Uchádzači o dar a obdarovaní

4.5.1. Účel spracovávania osobných údajov

Hlavným cieľom nášho združenia je pomáhať detičkám s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním čí spomaleným psycho-motorickým vývojom. Rodičia (resp. zákonní zástupcovia) takého dieťatka sa prostredníctvom nášho združenia môžu uchádzať o dar (najmä finančný), a to aj prostredníctvom tzv. zberu 2% z daní od darcov na účet nášho združenia, pričom po predložení potrebných podkladov budú takto vyzbierané peňažné prostriedky darované z nášho združenia na účet rodiča (resp. zákonného zástupcu dieťaťa). Aby sme Vám mohli poskytnúť dar potrebujeme teda spracovať v určitom rozsahu Vaše osobné údaje resp. Osobné údaje Vášho dieťatka (ktorého ste zákonným zástupcom).

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje nášmu združeniu sám záujemca o príspevok, a to dobrovoľne (v prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nemusí byť možné Vašu žiadosť o dar správne vyhodnotiť, a teda aj samotný dar získať).

 

4.5.2. Právny základ

 • Spracovanie je nevyhnutné pre plnenie darovacej zmluvy, v ktorej vystupujete ako obdarovaný (zmluvná strana) alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).
 • V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu aktivity nášho združenia, aby sme vám poskytli informácie o podujatiach, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme (právnym základom je teda oprávnený záujem nášho združenia).
 • Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).
 • V súvislosti s Vašou žiadosťou o poskytnutie daru (a to aj zbieraním 2% z daní) môže naše združenie vykonávať aj spracovateľské operácie s osobnými údajmi (ako napríklad zverejnenie vášho príbehu, fotografie a pod), na ktoré je však potrebný Váš súhlas; a teda bez takéhoto súhlasu v žiadnom prípade Vaše osobné údaje nezverejníme ani neposkytneme inému príjemcovi. Právnym základom je teda aj súhlas dotknutej osoby (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

 

4.5.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK spracúva „bežné osobné údaje“ vrátane niektorých osobitných kategórii osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu Vášho dieťatka v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.5.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko vrátane mena a priezviska dieťaťa, ktorému je finančná pomoc určená
 • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa
 • počet osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, počet nezaopatrených detí, počet detí ZŤP, finančná situácia, stručný popis Vášho príbehu vrátane pokrokov, problémov, radostí a starostí (v rozsahu v akom sa rozhodnete nám ho napísať) a iné informácie potrebné na posúdenie a vyhodnotenie vašej žiadosti o dar.
 • číslo telefónu, e-mail
 • číslo účtu a kód banky
 • dátum narodenia vrátane dátumu narodenia dieťaťa
 • informácia o tom či je dieťa držiteľom preukazu ZŤP resp. informácia o diagnóze dieťaťa
 • účel, na ktorý bude dar použitý
 • podpis

 

4.5.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady, daňový úrad a pod.

Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externá účtovná spoločnosť, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb združenia POMOCNÍČEK.

 

4.5.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.5.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naše združenie tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.5.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naše združenie uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, naše združenie zlikviduje Vaše osobné údaje najneskôr do jedného roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom Vám bol dar poskytnutý. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, je naše združenie oprávnené spracúvať také osobné údaje po dobu platnosti Vášho súhlasu (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

 

4.6. Uchádzač o zamestnanie

4.6.1. Účel spracovávania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
 • Riešenie sporov. Osobné údaje môže naše združenie spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.
 • Dodržiavanie zákona. Možno bude naše združenie musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje združeniu POMOCNÍČEK sám záujemca o zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naše združenie získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).

 

4.6.2. Právny základ

Naše združenie spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu nášho združenia. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípade uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec nášho združenia osobitne písomne poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).

 

4.6.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v združení POMOCNÍČEK, získavame od Vás najmä nasledovné informácie:

 • Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.
 • Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.
 • Motivačný list.: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.
 • Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať v našom združení, napr. vzdelanie resp. iné zručnosti, zdravotná spôsobilosť pre vybrané typy pozícií a pod.
 • Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.

 

4.6.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Naše združenie môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o Vás.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.
 • Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu združenia POMOCNÍČEK poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s naším združením.

Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb nášho združenia.

 

4.6.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.6.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku, v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými Základnými zásadami spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie Vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

 

4.7. Dodávateľ (resp. obchodný partner)

4.7.1. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieb a/alebo tovarov združenia POMOCNÍČEK alebo spolupracujúcej osoby združenia POMOCNÍČEK, bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťah alebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a následná evidencia dodávateľov a správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a naším združením, (ii) výkonu činnosti nášho združenia ako aj (iii) na ochranu majetku nášho združenia a (iv) prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ udelil svoj súhlas. Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje nášmu združeniu sám dodávateľ dobrovoľne prípadne ich naše združenie získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz).

 

4.7.2. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy medzi združením POMOCNÍČEK a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie vrátane predzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebo písomne, a to aj vo forme objednávky) a
 • v určitých prípadoch i oprávnený záujem nášho združenia na riadny výkon jeho činnosti.

 

4.7.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.7.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)
 • číslo telefónu, e-mail
 • čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)
 • podpis

 

4.7.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb združenia POMOCNÍČEK. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý nášmu združeniu dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naše združenie poskytuje takýmto klientom.

 

4.7.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.7.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude združenie POMOCNÍČEK spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami, ako dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naše združenie uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naše združenie oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej dva roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej dva roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

Galéria

Žiadosť o pomoc

{rsform 3}.

Partneri

Expodom.sk

logo expodom1

Firma Expodom sa predaju rýchlorozkladacích stanov venuje dlhodobo niekoľko rokov. Zákazníkom dodali viac ako 5000 stanov s rôznym typom konštrukcie. Na základe skúseností vám môžu ponúknuť 5-ročnú záruku na každý typ konštrukcie v ich ponuke.

 

www.expodom.sk

 

Fit Family Rádio                                 

logo-fitfamilyradio.png

Má program zostavený podľa formátu HOT AC a vysiela 24 hodín denne s 12 hodinami denného plne moderovaného naživo.Svojim obsahom dokáže osloviť poslucháča vo veku od 18 do 60 rokov. Vo vysielaní nechýba hudba pre všetky vekové generácie, najväčšie hity 80-tych, 90-tych rokov až po súčasnosť . .

 

 

 

 

MOJEDANE.skmojedane.sk vektor

Spoločnosť mojedane.sk prevádzkuje aplikáciu, ktorá umožňuje daňovníkom podať si jednoduché daňové priznanie online, rýchlo    a bezpečne. Prostredníctvom aplikácie je možné uplatniť si bonusy na manžela/ku, deti, vypočítať si preplatok na dani, ale aj darovať 2%. Okrem toho sa spoločnosť venuje aj získaniu dane pre Slovákov, ktorí pracovali (alebo pracujú) v zahraničí.

 

www.mojedane.sk                                      

 

 

Rádio Jemnéjemne

 Rádio Jemné je hlavným mediálnym partnerom Behu Nádeje 2018.

 

www.jemne.sk                                         

 

 

Ortotické centrum s.r.o.

Centrum sa zaoberá výrobou zdravotnej a ortopedickej obuvi, výrobou ortotických                                         ortoticke centrum
a protetických riešení a taktiež distribúciou zdravotníckych pomôcok. Merným miestom a výdajňou 
zdravotníckych pomôcok je Denné Centrum POMOCNÍČEK

www.ortotickecentrum.sk

 

 

Keis Media Bratislava s.r.o.

logo KEIS

Poskytovateľ mobilných citylightov – promobikov s celoslovenským pokrytím.

www.keismedia.sk


ADROS s.r.o.

logo ADROS

Moderné kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie. Individuálne riešenia pre klientov s narušenou, alebo žiadnou rečou, zrakovým, telesným, alebo  kombinovaným postihnutím. AAK pomôcky, komunikátory, prístroje na bezdotykové ovládanie počítača, špeciálne programy na hlasový výstup a lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní.

www.specialnepomocky.sk 

 

OTTOBOCK

Ottobock

Otto Bock je celosvetová spoločnosť poskytujúca ľuďom so zdravotným znevýhodnením riešenia mobility tým, že vyvíja a prináša na trh produkty z oblasti protetiky, ortotiky, invalidné vozíky a široké portfólio pomôcok pre deti.  Vďaka takmer 100 ročnej tradícii sú naše produkty vysoko kvalitné, technologicky vyspelé, funkčné a zároveň dizajnové.

 

www.ottobock.sk

 

BILLBOARDOVO

Billboardovo

Mediálny partner občianskeho združenia POMOCNÍČEK.

 

www.billboardovo.sk

 

Kam s deťmi

kam s detmi

Mediálny partner občianskeho združenia POMOCNÍČEK.

 

www.kamsdetmi.sk

 

APPA

logo heart

Hlavným cieľom združenia je poskytovanie pomoci ťažko telesne postihnutým deťom s úhradou za rehabilitačné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, pomoc pri bezbariérových riešeniach bytov a domov a s kúpou a úpravou automobilov.

 

www.appa.sk

 

Naše motýliky

Naše motýliky OZ vzniklo, aby deti so špeciálnymi potrebami a ich rodiny neboli vo svojom boji sami. Zabezpečujeme informovanosť a vytvorenie platformy rodičov detí so špeciálnymi potrebami.

 

www.nasemotyliky.sk

 

Inak obdarení

Časopis Inak obdarení je venovaný všetkým, ktorí hľadajú pomoc a podporu vo svojom ťažko skúšanom živote.

 

www.inakobdareni.sk

 

Mladá Sereď

Cieľom OZ Mladá Sereď je pozdvihnúť kultúru, šport a aktivity mladých ľudí žijúcich v meste Sereď.

 

www.mladasered.sk

 

Neurino

Neurino je rehabilitačné centrum v Šamoríne poskytujúce rehabilitácie detičkám so špeciálnymi potrebami pod vedením Bobath terapeutky.

 

 

 

CDKL5 Slovakia

Občianske združenie CDKL5 Slovakia vzniklo predovšetkým za účelom pomoci rodinám zasiahnutých narodením
CDKL5dieťaťa so zriedkavým genetickým ochorením, ktoré nesie názov mutácia CDKL5 génu, často označovaného aj
ako atypická forma Rettovho syndrómu tzv. Hanefeldov variant.


www.cdkl5.sk

 

Infora 

infora logo 12

 

Infora je portál pre zdravotne znevýhodnených a ich rodiny, zdravotníkov, opatrovateľov, terapeutov a špeciálnych

pedagógov. Poskytuje množstvo užitočných informácií.     

 

https://www.infora.sk/

 

LUKYSTAV s r.o.                                       lukystav

Našim klientom ponúkame široké portfólio služieb súvisiacich s komplexnou revitalizáciou bytového domu počnúc od prípravy projektovej 

dokumentácie a vymedzenia rozsahu realizovaných prác.

https://lukystav.sk

 

Ethernal flowers                                                           ETERNAL FLOWERS logo finalKnew 002

Značka Eternal flowers je o výrobe obrovských a večných – nikdy nevädnúcich kvetov. Prináša vám reálnu fantáziu v podobe

jedinečných nadrozmerných výzdob na eventy, svadby, fotenia i bytových dekorácií.

https://www.eternalflowers.eu/

ŽIADOSŤ O POMOC

V prípade, že ste jednou z rodín, ktoré potrebujú našu pomoc, prosím neváhajte nás kontaktovať.

PODPORTE NÁS

Budeme veľmi vďační, ak nás podporíte. Je len na vás, akým spôsobom to urobíte. Možností je viac.

NAŠE PROJEKTY

Naše združenie organizuje rôzne podujatia s cieľom získať finančné prostriedky, ktoré následne putujú na pomoc zdravotne znevýhodneným deťom.

Narodenie dieťaťa je tá najkrajšia chvíľa v živote rodičov. Od tejto chvíle sa život stáva krajším, veselším, šťastnejším...

Deň za dňom dieťatko rastie, napreduje, učí sa novým veciam... no nie vždy tomu tak je. Nemá každá matka to šťastie, aby porodila zdravé dieťa a nemá každé dieťa to šťastie, narodiť sa zdravé. Ak ho aj má, môže mu veselé detstvo prekaziť zákerná choroba. Od tohto momentu sa začína nekonečný kolobeh vyšetrení, terapií, rehabilitácií a liečení. Neustále striedanie pocitov radosti a smútku, nádeje a beznádeje, odhodlania a strachu.

A práve pre tieto situácie je tu POMOCNÍČEK. Občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom, pomáhať týmto deťom a ich rodičom, či už finančne, materiálne alebo emocionálne.

 

Novinky

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov