Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Iné

Denné centrum POMOCNÍČEK


Na začiatku roka 2015 sme predstavili náš najväčší projekt v histórii našej existencie – Denné centrum POMOCNÍČEK. Zorganizovali sme mnoho podujatí, zbierali sme 2% z daní, aby sme našetrili financie a pustili sa do tejto veľkej práce.

Našim cieľom je otvoriť v Seredi zariadenie, aké tu ešte nie je! Chceme pomôcť rodinám s hendikepovanými detičkami! Chceme pomáhať týmto deťom v napredovaní! Veríme, že náš zámer je odsúdený na úspech...


Zopár informácií o budúcom centre:
Denné centrum POMOCNÍČEK bude miestom, kde budú hendikepované deti s viacnásobným postihnutím tráviť čas plnohodnotne pod dozorom odborníkov. Budú vykonávať odborné aj voľno-časové aktivity s cieľom rozvoja ich mentálnej a pohybovej stránky. Centrum bude tiež službou pre rodičov hendikepovaných detí, ktorí môžu čas bez detí využiť na vybavovanie osobných záležitostí či povinností.


Ciele projektu
Cieľom projektu je pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru detí s kombinovaným postihnutím. Cieľovou skupinou sú deti s neurologickými ťažkosťami, ktoré majú za následok telesné či mentálne postihnutie. Centrum im má prostredníctvom príjemného prostredia, potrebného zariadenia, špeciálnych pomôcok a znalostí odborníkov pomôcť posunúť sa vpred. Centrum pomôže skvalitniť život detí ako aj celých rodín, nakoľko rodiny budú sčasti odľahčené o starostlivosť o ne.


Riešenie projektu
Nevyhnutným predpokladom k riešeniu projektu je prenájom vyhovujúcich priestorov. Vyhovujúcich v tom zmysle, aby bol umožnený prístup imobilným deťom na vozíkoch či kočíkoch. Dôležitá je tiež možnosť parkovania v blízkosti objektu. Priestor by mal byť zložený z minimálne troch miestností, z ktorých jedna bude využívaná špeciálnym pedagógom, druhá fyzioterapeutom a tretia bude slúžiť ako kancelária. Všetky miestnosti budú náležite vybavené potrebným zariadením a pomôckami, aby odborníci mohli svoju prácu vykonávať kvalitne. Je nevyhnutné, aby bolo k dispozícii WC, prípadne malá miestnosť, ktorá by slúžila ako šatňa pre personál.
Špeciálny pedagóg a fyzioterapeut budú zamestnancami centra. Počet detí, ktoré budú centrum navštevovať závisí od náročnosti starostlivosti o ne. V budúcnosti s počtom detí bude nevyhnutne rásť aj počet odborníkov, nikdy nie však v zmysle kvantity na úkor kvality. Stravu pre deti pripravia rodičia podľa potrieb ich dieťaťa.


Harmonogram realizácie projektu
1.štvrťrok 2015 – zabezpečenie priestorov centra, personálne a majetkové vybavenie
2.štvrťrok 2015 – zariadenie a vybavenie centra, prijímanie detí


Výkonné zabezpečenie projektu
Špeciálny pedagóg – odborník s vysokoškolským vzdelaním a praxou. Človek s odhodlaním a presvedčením vykonávať túto prácu. Bude riadnym zamestnancom centra odmeňovaný mzdou podľa odvedenej práce.
Fyzioterapeut – odborník s náležitým vzdelaním a potrebnými kurzami. Poskytne vhodný druh cvičenia, prípadne masáž.
Vedenie centra – bude vykonávané v rámci možností združenia.


Finančné zabezpečenie projektu
Zriadenie a vybavenie centra zabezpečí o.z. POMOCNÍČEK v spolupráci s prípadnými sponzormi. Mzda zamestnancov bude hradená zo zdrojov združenia a z príjmov od rodičov detí, ktoré budú v starostlivosti. Starostlivosť bude spoplatnená dohodnutou sumou. Očakávaná je spolupráca mesta Sereď pri financovaní a zriadení centra.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov