Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Uncategorised

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Úvodné ustanovenia

Občianske združenie POMOCNÍČEK o.z., so sídlom Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika, IČO: 42 291 151, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod. č. VVS/1-900/90-40278 (ďalej len „združenie POMOCNÍČEK“ alebo aj ako „naše združenie“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre naše združenie je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

 • identifikačné a kontaktné údaje nášho združenia (časť 1. tohto dokumentu),
 • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu),
 • informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu) 

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:

 • Návštevník našej webovej stránky (časť 4.1. tohto dokumentu)
 • Záujemca o produkt (klient Denného centra) (časť 4.2. tohto dokumentu)
 • Účastníci podujatí (časť 4.3. tohto dokumentu) • Darcovia (časť 4.4. tohto dokumentu)
 • Uchádzači o dar a obdarovaní (časť 4.5. tohto dokumentu)
 • Uchádzač o zamestnanie (časť 4.6. tohto dokumentu)
 • Dodávateľ (resp. obchodný partner) (časť 4.7. tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene združenia POMOCNÍČEK požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naše združenie bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje združenia POMOCNÍČEK

Identifikačné a kontaktné údaje združenia POMOCNÍČEK sú:

obchodné meno: POMOCNÍČEK o.z.

sídlo: Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

IČO: 42 291 151

korešpondenčná adresa: Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.č.: 0905 233 467

Združenie POMOCNÍČEK nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naše združenie v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinné).

 

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naše združenie spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli združením POMOCNÍČEK osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

 

4.1. Návštevník webovej stránky združenia POMOCNÍČEK

Združenie POMOCNÍČEK je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na nasledovných adresách:

 

vrátane tzv. profilových stránok na platforme facebook.com:

Naše združenie na webovej stránke nepoužíva súbory cookies a vo vzťahu k návštevníkom webovej stránky nespracúva v súvislosti s optimalizáciou zobrazenia webovej stránky a/alebo cielením reklamy žiadne osobné údaje. V prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke nášho združenia za účelom spätného kontaktu združením POMOCNÍČEK či už z z dôvodu záujmu o produkty nášho združenia (na www.shop.pomocnicek.sk) alebo z dôvodu záujmu o podujatie organizované naším združením a pod viď. viac časti 4.2. (Záujemca o produkt), 4.3. (Účastníci podujatí), 4.4. (Darcovia), 4.5. (Uchádzači o dar a obdarovaní) tohto dokumentu.

 

4.2. Záujemca o produkt (resp. klient/záujemca o služby denného centra)

Produktom združenia POMOCNÍČEK sa rozumie: a) akýkoľvek produkt predávaný združením POMOCNÍČEK; najmä nie však výlučne prostredníctvom webovej stránky (www.shop.pomocnicek.sk) [nákupom takýchto produktov podporíte združenie POMOCNÍČEK, jeho ciele a vízie, a tak pomôžete chorým detičkám] a b) akákoľvek služba poskytovaná združením POMOCNÍČEK; najmä nie však výlučne služby denného centra prevádzkovaného združením POMOCNÍČEK, poskytujúceho odborné terapie deťom so špeciálnymi potrebami.

 

4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu (najmä kúpnu resp. zmluvu o poskytnutí služieb denného centra) s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch denného centra, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našim združením v súvislosti so záujmom o produkt/-y nášho združenia. Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje nášmu združeniu sám záujemca o produkt, a to dobrovoľne.

 

4.2.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

 • Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).
 • V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu aktivity nášho združenia, aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme (právnym základom je teda oprávnený záujem nášho združenia).
 • Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).

 

4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu: • meno, priezvisko • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • číslo telefónu, e-mail

 

4.2.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb združenia POMOCNÍČEK.

 

4.2.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naše združenie tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naše združenie uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naše združenie oprávnené uchovávať Vaše osobné údaje najmenej dva roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej dva roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

 

4.3. Účastníci podujatí

4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK v rámci svojej činnosti o.i. organizuje aj rôzne spoločenské a kultúrne podujatia ako napríklad Beh nádeje, Benefičný ples hviezd, Vianočný benefičný koncert a iné. V prípade Vášho záujmu o účasť na takom podujatí je potrebné spracúvať Vaše osobné údaje a to najmä za účelom registrácie a následnej súvisiacej komunikácie.

Zdroj osobných údajov. Kontaktné resp. registračné osobné údaje poskytuje nášmu združeniu sám záujemca o účasť na podujatí, a to dobrovoľne.

 

4.3.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

 • Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy o registrácii na podujatie (takáto zmluva však nemusí mať písomnú formu), v ktorej ste vy zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).
 • V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu aktivity nášho združenia, aby sme vám poskytli informácie o podujatiach, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme (právnym základom je teda oprávnený záujem nášho združenia).
 • Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).
 • V súvislosti s Vašou účasťou na podujatí organizovanom naším združením môže naše združenie vykonávať aj spracovateľské operácie (ako napríklad zverejňovanie výsledkov z podujatí, zverejňovanie fotografii z podujatí a pod.), na ktoré je potrebný Váš súhlas. Právnym základom je teda aj súhlas dotknutej osoby (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

 

4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.3.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. meno, priezvisko
 2. číslo telefónu, e-mail
 3. a iné.

 

4.3.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.

Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä spoločnosti zaoberajúce sa prípravou, organizáciou a následnou realizáciou spoločenských a kultúrnych podujatí a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb združenia POMOCNÍČEK.

 

4.3.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naše združenie tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.3.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naše združenie uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naše združenie oprávnené uchovávať Vaše osobné údaje najmenej dva roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej dva roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu. ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ja naše združenie oprávnené spracúvať také osobné údaje po dobu platnosti Vášho súhlasu (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

 

4.4. Darcovia

4.4.1. Účel spracovávania osobných údajov

Hlavným cieľom nášho združenia je pomáhať detičkám s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním čí spomaleným psycho-motorickým vývojom. Naše združenie poskytuje zväčša finančnú pomoc rodinám, ktoré sa o takéto dieťatko starajú, no príležitostne poskytuje tiež vecné dary v podobe špeciálnych pomôcok. Na naplnenie uvedeného cieľa využíva združenie finančné dary od sponzorov a taktiež 2% z daní. Ak sa ako dobrovoľný darca rozhodnete napomôcť k naplneniu uvedeného cieľa finančným darom alebo poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov je potrebné, aby naše združenie na tento účel spracúvalo Vaše osobné údaje.

 

4.4.2. Právny základ

 • spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie darovacej zmluvy (takáto zmluva však nemusí mať vždy písomnú formu), v ktorej vystupujete ako darca (zmluvná strana) alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).
 • V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu aktivity nášho združenia, aby sme vám poskytli informácie o podujatiach, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme (právnym základom je teda oprávnený záujem nášho združenia).
 • Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).
 • V súvislosti s Vami poskytnutým darom (resp. poskytnutými 2% z daní) môže naše združenie vykonávať aj spracovateľské operácie (ako napríklad zverejňovanie darcov a pod), na ktoré je potrebný Váš súhlas. Právnym základom je teda aj súhlas dotknutej osoby (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.4.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko
 • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • číslo telefónu, e-mail
 • zaplatená daň z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane
 • suma do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane
 • dátum narodenia
 • podpis
 • identifikačné údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane
 • údaje o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 • rodné číslo (ktoré naše združenie nepotrebuje, môže však byť súčasťou formulára vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod názvom Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby)

 

4.4.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady, daňový úrad a pod.

Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externá účtovná spoločnosť a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb združenia POMOCNÍČEK.

 

4.4.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naše združenie tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.4.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naše združenie uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naše združenie oprávnené uchovávať Vaše osobné údaje najmenej jeden rok odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej jeden rok odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, je naše združenie oprávnené spracúvať také osobné údaje po dobu platnosti Vášho súhlasu (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

 

4.5. Uchádzači o dar a obdarovaní

4.5.1. Účel spracovávania osobných údajov

Hlavným cieľom nášho združenia je pomáhať detičkám s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním čí spomaleným psycho-motorickým vývojom. Rodičia (resp. zákonní zástupcovia) takého dieťatka sa prostredníctvom nášho združenia môžu uchádzať o dar (najmä finančný), a to aj prostredníctvom tzv. zberu 2% z daní od darcov na účet nášho združenia, pričom po predložení potrebných podkladov budú takto vyzbierané peňažné prostriedky darované z nášho združenia na účet rodiča (resp. zákonného zástupcu dieťaťa). Aby sme Vám mohli poskytnúť dar potrebujeme teda spracovať v určitom rozsahu Vaše osobné údaje resp. Osobné údaje Vášho dieťatka (ktorého ste zákonným zástupcom).

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje nášmu združeniu sám záujemca o príspevok, a to dobrovoľne (v prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nemusí byť možné Vašu žiadosť o dar správne vyhodnotiť, a teda aj samotný dar získať).

 

4.5.2. Právny základ

 • Spracovanie je nevyhnutné pre plnenie darovacej zmluvy, v ktorej vystupujete ako obdarovaný (zmluvná strana) alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).
 • V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu aktivity nášho združenia, aby sme vám poskytli informácie o podujatiach, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme (právnym základom je teda oprávnený záujem nášho združenia).
 • Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).
 • V súvislosti s Vašou žiadosťou o poskytnutie daru (a to aj zbieraním 2% z daní) môže naše združenie vykonávať aj spracovateľské operácie s osobnými údajmi (ako napríklad zverejnenie vášho príbehu, fotografie a pod), na ktoré je však potrebný Váš súhlas; a teda bez takéhoto súhlasu v žiadnom prípade Vaše osobné údaje nezverejníme ani neposkytneme inému príjemcovi. Právnym základom je teda aj súhlas dotknutej osoby (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

 

4.5.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK spracúva „bežné osobné údaje“ vrátane niektorých osobitných kategórii osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu Vášho dieťatka v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.5.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko vrátane mena a priezviska dieťaťa, ktorému je finančná pomoc určená
 • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa
 • počet osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, počet nezaopatrených detí, počet detí ZŤP, finančná situácia, stručný popis Vášho príbehu vrátane pokrokov, problémov, radostí a starostí (v rozsahu v akom sa rozhodnete nám ho napísať) a iné informácie potrebné na posúdenie a vyhodnotenie vašej žiadosti o dar.
 • číslo telefónu, e-mail
 • číslo účtu a kód banky
 • dátum narodenia vrátane dátumu narodenia dieťaťa
 • informácia o tom či je dieťa držiteľom preukazu ZŤP resp. informácia o diagnóze dieťaťa
 • účel, na ktorý bude dar použitý
 • podpis

 

4.5.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady, daňový úrad a pod.

Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externá účtovná spoločnosť, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb združenia POMOCNÍČEK.

 

4.5.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.5.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naše združenie tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.5.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naše združenie uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, naše združenie zlikviduje Vaše osobné údaje najneskôr do jedného roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom Vám bol dar poskytnutý. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, je naše združenie oprávnené spracúvať také osobné údaje po dobu platnosti Vášho súhlasu (svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať viď. bod 2. vyššie).

 

4.6. Uchádzač o zamestnanie

4.6.1. Účel spracovávania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
 • Riešenie sporov. Osobné údaje môže naše združenie spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.
 • Dodržiavanie zákona. Možno bude naše združenie musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje združeniu POMOCNÍČEK sám záujemca o zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naše združenie získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).

 

4.6.2. Právny základ

Naše združenie spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu nášho združenia. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípade uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec nášho združenia osobitne písomne poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).

 

4.6.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v združení POMOCNÍČEK, získavame od Vás najmä nasledovné informácie:

 • Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.
 • Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.
 • Motivačný list.: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.
 • Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať v našom združení, napr. vzdelanie resp. iné zručnosti, zdravotná spôsobilosť pre vybrané typy pozícií a pod.
 • Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.

 

4.6.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Naše združenie môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o Vás.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.
 • Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu združenia POMOCNÍČEK poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s naším združením.

Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb nášho združenia.

 

4.6.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.6.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku, v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými Základnými zásadami spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie Vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

 

4.7. Dodávateľ (resp. obchodný partner)

4.7.1. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieb a/alebo tovarov združenia POMOCNÍČEK alebo spolupracujúcej osoby združenia POMOCNÍČEK, bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťah alebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a následná evidencia dodávateľov a správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a naším združením, (ii) výkonu činnosti nášho združenia ako aj (iii) na ochranu majetku nášho združenia a (iv) prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ udelil svoj súhlas. Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje nášmu združeniu sám dodávateľ dobrovoľne prípadne ich naše združenie získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz).

 

4.7.2. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy medzi združením POMOCNÍČEK a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie vrátane predzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebo písomne, a to aj vo forme objednávky) a
 • v určitých prípadoch i oprávnený záujem nášho združenia na riadny výkon jeho činnosti.

 

4.7.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Združenie POMOCNÍČEK spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.7.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)
 • číslo telefónu, e-mail
 • čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)
 • podpis

 

4.7.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naše združenie, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre naše združenie uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb združenia POMOCNÍČEK. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý nášmu združeniu dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naše združenie poskytuje takýmto klientom.

 

4.7.5. Prenos osobných údajov

Naše združenie môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naše združenie si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.7.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude združenie POMOCNÍČEK spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami, ako dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naše združenie uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naše združenie oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej dva roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej dva roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

Žiadosť o pomoc

{rsform 3}.

Galéria

Partneri

LLM spol. s r.o.

 

MOJEDANE.skmojedane.sk vektor

Spoločnosť mojedane.sk prevádzkuje aplikáciu, ktorá umožňuje daňovníkom podať si jednoduché daňové priznanie online, rýchlo a bezpečne. Prostredníctvom aplikácie je možné uplatniť si bonusy na manžela/ku, deti, vypočítať si preplatok na dani, ale aj darovať 2%. Okrem toho sa spoločnosť venuje aj získaniu dane pre Slovákov, ktorí pracovali (alebo pracujú) v zahraničí.

 

www.mojedane.sk                                      

 

 

Rádio Jemnéjemne

 Rádio Jemné je hlavným mediálnym partnerom Behu Nádeje 2018.

 

www.jemne.sk                                         

 

 

Ortotické centrum s.r.o.

Centrum sa zaoberá výrobou zdravotnej a ortopedickej obuvi, výrobou ortotických                                         ortoticke centrum
a protetických riešení a taktiež distribúciou zdravotníckych pomôcok. Merným miestom a výdajňou 
zdravotníckych pomôcok je Denné Centrum POMOCNÍČEK

www.ortotickecentrum.sk

 

 

Keis Media Bratislava s.r.o.

logo KEIS

Poskytovateľ mobilných citylightov – promobikov s celoslovenským pokrytím.

www.keismedia.sk


ADROS s.r.o.

logo ADROS

Moderné kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie. Individuálne riešenia pre klientov s narušenou, alebo žiadnou rečou, zrakovým, telesným, alebo  kombinovaným postihnutím. AAK pomôcky, komunikátory, prístroje na bezdotykové ovládanie počítača, špeciálne programy na hlasový výstup a lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní.

www.specialnepomocky.sk 

 

OTTOBOCK

Ottobock

Otto Bock je celosvetová spoločnosť poskytujúca ľuďom so zdravotným znevýhodnením riešenia mobility tým, že vyvíja a prináša na trh produkty z oblasti protetiky, ortotiky, invalidné vozíky a široké portfólio pomôcok pre deti.  Vďaka takmer 100 ročnej tradícii sú naše produkty vysoko kvalitné, technologicky vyspelé, funkčné a zároveň dizajnové.

 

www.ottobock.sk

 

BILLBOARDOVO

Billboardovo

Mediálny partner občianskeho združenia POMOCNÍČEK.

 

www.billboardovo.sk

 

Kam s deťmi

kam s detmi

Mediálny partner občianskeho združenia POMOCNÍČEK.

 

www.kamsdetmi.sk

 

APPA

logo heart

Hlavným cieľom združenia je poskytovanie pomoci ťažko telesne postihnutým deťom s úhradou za rehabilitačné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, pomoc pri bezbariérových riešeniach bytov a domov a s kúpou a úpravou automobilov.

 

www.appa.sk

 

Naše motýliky

Naše motýliky OZ vzniklo, aby deti so špeciálnymi potrebami a ich rodiny neboli vo svojom boji sami. Zabezpečujeme informovanosť a vytvorenie platformy rodičov detí so špeciálnymi potrebami.

 

www.nasemotyliky.sk

 

Inak obdarení

Časopis Inak obdarení je venovaný všetkým, ktorí hľadajú pomoc a podporu vo svojom ťažko skúšanom živote.

 

www.inakobdareni.sk

 

Mladá Sereď

Cieľom OZ Mladá Sereď je pozdvihnúť kultúru, šport a aktivity mladých ľudí žijúcich v meste Sereď.

 

www.mladasered.sk

 

Neurino

Neurino je rehabilitačné centrum v Šamoríne poskytujúce rehabilitácie detičkám so špeciálnymi potrebami pod vedením Bobath terapeutky.

 

 

 

CDKL5 Slovakia

Občianske združenie CDKL5 Slovakia vzniklo predovšetkým za účelom pomoci rodinám zasiahnutých narodením
CDKL5dieťaťa so zriedkavým genetickým ochorením, ktoré nesie názov mutácia CDKL5 génu, často označovaného aj
ako atypická forma Rettovho syndrómu tzv. Hanefeldov variant.


www.cdkl5.sk

 

Infora 

infora logo 12

 

Infora je portál pre zdravotne znevýhodnených a ich rodiny, zdravotníkov, opatrovateľov, terapeutov a špeciálnych

pedagógov. Poskytuje množstvo užitočných informácií.     

 

https://www.infora.sk/

 

LUKYSTAV s r.o.                                       lukystav

Našim klientom ponúkame široké portfólio služieb súvisiacich s komplexnou revitalizáciou bytového domu počnúc od prípravy projektovej 

dokumentácie a vymedzenia rozsahu realizovaných prác.

https://lukystav.sk

Mediálni partneri

Seredské novinky

Periodická tlač regionálneho významu.

 

www.novinky.sered.sk

 

RTV Krea

TV Krea začala vysielať v júni 2007 ako regionálna televízia zameraná na oblasť Galanta, Sereď, Šaľa a Sládkovičovo. Základom bolo vlastné spravodajstvo doplnené diskusnými reláciami, programami pre deti a mládež ako aj s komerčnými prezentáciami.

 

www.rtvkrea.sk

 

Šaľa online

Internetový portál salaonline.sk vznikol s cieľom sprostredkovať obyvateľom Šale a okolia aktuálne dianie v našom meste a to nielen formou článkov, ale aj bohato spracovaných foto a videoreportáží.

 

www.salaonline.sk

Sponzori

hubert logo new sedita

  

ibm logo small

granvia logo dm       LLM spol. s r.o.

lukystav

Font Icomoon

icon-mobile
icon-laptop
icon-desktop
icon-tablet
icon-phone
icon-document
icon-documents
icon-search
icon-clipboard
icon-newspaper
icon-notebook
icon-book-open
icon-browser
icon-calendar
icon-presentation
icon-picture
icon-pictures
icon-video
icon-camera
icon-printer
icon-toolbox
icon-briefcase
icon-wallet
icon-gift
icon-bargraph
icon-grid
icon-expand
icon-focus
icon-edit
icon-adjustments
icon-ribbon
icon-hourglass
icon-lock
icon-megaphone
icon-shield
icon-trophy
icon-flag
icon-map
icon-puzzle
icon-basket
icon-envelope
icon-streetsign
icon-telescope
icon-gears
icon-key
icon-paperclip
icon-attachment
icon-pricetags
icon-lightbulb
icon-layers
icon-pencil
icon-tools
icon-tools-2
icon-scissors
icon-paintbrush
icon-magnifying-glass
icon-circle-compass
icon-linegraph
icon-mic
icon-strategy
icon-beaker
icon-caution
icon-recycle
icon-anchor
icon-profile-male
icon-profile-female
icon-bike
icon-wine
icon-hotairballoon
icon-globe
icon-genius
icon-map-pin
icon-dial
icon-chat
icon-heart
icon-cloud
icon-upload
icon-download
icon-target
icon-hazardous
icon-piechart
icon-speedometer
icon-global
icon-compass
icon-lifesaver
icon-clock
icon-aperture
icon-quote
icon-scope
icon-alarmclock
icon-refresh
icon-happy
icon-sad
icon-facebook
icon-twitter
icon-googleplus
icon-rss
icon-tumblr
icon-linkedin
icon-dribbble
icon-number
icon-number2
icon-number3
icon-number4
icon-number5
icon-number6
icon-number7
icon-number8
icon-number9
icon-number10
icon-number11
icon-number12
icon-number13
icon-number14
icon-number15
icon-number16
icon-number17
icon-number18
icon-number19
icon-number20
icon-quote2
icon-quote3
icon-tag
icon-tag2
icon-link
icon-link2
icon-cabinet
icon-cabinet2
icon-calendar2
icon-calendar3
icon-calendar4
icon-file
icon-file2
icon-file3
icon-files
icon-phone2
icon-tablet2
icon-window
icon-monitor
icon-ipod
icon-tv
icon-camera2
icon-camera3
icon-camera4
icon-film
icon-film2
icon-film3
icon-microphone
icon-microphone2
icon-microphone3
icon-drink
icon-drink2
icon-drink3
icon-drink4
icon-coffee
icon-mug
icon-icecream
icon-cake
icon-inbox
icon-download2
icon-upload2
icon-inbox2
icon-checkmark
icon-checkmark2
icon-cancel
icon-cancel2
icon-plus
icon-plus2
icon-minus
icon-minus2
icon-notice
icon-notice2
icon-cog
icon-cogs
icon-cog2
icon-warning
icon-health
icon-suitcase
icon-suitcase2
icon-suitcase3
icon-picture2
icon-pictures2
icon-pictures3
icon-android
icon-marvin
icon-pacman
icon-cassette
icon-watch
icon-chronometer
icon-watch2
icon-alarmclock2
icon-time
icon-time2
icon-headphones
icon-wallet2
icon-checkmark3
icon-cancel3
icon-eye
icon-position
icon-sitemap
icon-sitemap2
icon-cloud2
icon-upload3
icon-chart
icon-chart2
icon-chart3
icon-chart4
icon-chart5
icon-chart6
icon-location
icon-download3
icon-basket2
icon-folder
icon-gamepad
icon-alarm
icon-alarm-cancel
icon-phone3
icon-phone4
icon-image
icon-open
icon-sale
icon-direction
icon-map2
icon-trashcan
icon-vote
icon-graduate
icon-lab
icon-tie
icon-football
icon-eightball
icon-bowling
icon-bowlingpin
icon-baseball
icon-soccer
icon-dglasses
icon-microwave
icon-refrigerator
icon-oven
icon-washingmachine
icon-mouse
icon-smiley
icon-sad2
icon-mute
icon-hand
icon-radio
icon-satellite
icon-medal
icon-medal2
icon-switch
icon-key2
icon-cord
icon-locked
icon-unlocked
icon-locked2
icon-unlocked2
icon-magnifier
icon-zoomin
icon-zoomout
icon-stack
icon-stack2
icon-stack3
icon-davidstar
icon-cross
icon-moonandstar
icon-transformers
icon-batman
icon-spaceinvaders
icon-skeletor
icon-lamp
icon-lamp2
icon-umbrella
icon-streetlight
icon-bomb
icon-archive
icon-battery
icon-battery2
icon-battery3
icon-battery4
icon-battery5
icon-megaphone2
icon-megaphone3
icon-patch
icon-pil
icon-injection
icon-thermometer
icon-lamp3
icon-lamp4
icon-lamp5
icon-cube
icon-box
icon-box2
icon-diamond
icon-bag
icon-moneybag
icon-grid2
icon-grid3
icon-list
icon-list2
icon-ruler
icon-ruler2
icon-layout
icon-layout2
icon-layout3
icon-layout4
icon-layout5
icon-layout6
icon-layout7
icon-layout8
icon-layout9
icon-layout10
icon-layout11
icon-layout12
icon-layout13
icon-layout14
icon-tools2
icon-screwdriver
icon-paint
icon-hammer
icon-brush
icon-pen
icon-chat2
icon-comments
icon-chat3
icon-chat4
icon-volume
icon-volume2
icon-volume3
icon-equalizer
icon-resize
icon-resize2
icon-stretch
icon-narrow
icon-resize3
icon-download4
icon-calculator
icon-library
icon-auction
icon-justice
icon-stats
icon-stats2
icon-attachment2
icon-hourglass2
icon-abacus
icon-pencil2
icon-pen2
icon-pin
icon-pin2
icon-discout
icon-edit2
icon-scissors2
icon-profile
icon-profile2
icon-profile3
icon-rotate
icon-rotate2
icon-reply
icon-forward
icon-retweet
icon-shuffle
icon-loop
icon-crop
icon-square
icon-square2
icon-circle
icon-dollar
icon-dollar2
icon-coins
icon-pig
icon-bookmark
icon-bookmark2
icon-addressbook
icon-addressbook2
icon-safe
icon-envelope2
icon-envelope3
icon-radioactive
icon-music
icon-presentation2
icon-male
icon-female
icon-aids
icon-heart2
icon-info
icon-info2
icon-piano
icon-rain
icon-snow
icon-lightning
icon-sun
icon-moon
icon-cloudy
icon-cloudy2
icon-car
icon-bike2
icon-truck
icon-bus
icon-bike3
icon-plane
icon-paperplane
icon-rocket
icon-book
icon-book2
icon-barcode
icon-barcode2
icon-expand2
icon-collapse
icon-popout
icon-popin
icon-target2
icon-badge
icon-badge2
icon-ticket
icon-ticket2
icon-ticket3
icon-microphone4
icon-cone
icon-blocked
icon-stop
icon-keyboard
icon-keyboard2
icon-radio2
icon-printer2
icon-checked
icon-error
icon-add
icon-minus3
icon-alert
icon-pictures4
icon-atom
icon-eyedropper
icon-globe2
icon-globe3
icon-shipping
icon-yingyang
icon-compass2
icon-zip
icon-zip2
icon-anchor2
icon-lockedheart
icon-magnet
icon-navigation
icon-tags
icon-heart3
icon-heart4
icon-usb
icon-clipboard2
icon-clipboard3
icon-clipboard4
icon-switch2
icon-ruler3
icon-heart5
icon-cloud4
icon-star5
icon-tv2
icon-sound2
icon-video2
icon-trash2
icon-user7
icon-key4
icon-search4
icon-settings3
icon-camera5
icon-tag3
icon-lock4
icon-bulb
icon-pen22
icon-diamond2
icon-display
icon-location3
icon-eye4
icon-bubble3
icon-stack22
icon-cup
icon-phone32
icon-news
icon-mail5
icon-like
icon-photo
icon-note
icon-clock4
icon-paperplane2
icon-params
icon-banknote
icon-data
icon-music3
icon-megaphone4
icon-study
icon-lab2
icon-food2
icon-t-shirt
icon-fire3
icon-clip
icon-shop
icon-calendar5
icon-wallet3
icon-vynil
icon-truck3
icon-world
icon-earth
icon-clock2
icon-minus4
icon-plus3
icon-cancel4
icon-question
icon-comment
icon-chat5
icon-speaker
icon-heart6
icon-list3
icon-edit3
icon-trash
icon-briefcase2
icon-newspaper2
icon-calendar6
icon-inbox3
icon-facebook2
icon-googleplus2
icon-instagram
icon-contrast
icon-brightness
icon-user
icon-users
icon-sent
icon-archive2
icon-desktop2
icon-reply2
icon-popup
icon-grid4
icon-email
icon-tag4
icon-film4
icon-share
icon-picture3
icon-frame
icon-wand
icon-mobile2
icon-crop2
icon-marquee
icon-locked3
icon-pin3
icon-zoomin2
icon-zoomout2
icon-search2
icon-home
icon-cart
icon-camera6
icon-compass3
icon-cloud3
icon-chat6
icon-chat-alt-stroke
icon-chat-alt-fill
icon-comment-alt1-stroke
icon-comment2
icon-comment-stroke
icon-comment-fill
icon-comment-alt2-stroke
icon-comment-alt2-fill
icon-checkmark4
icon-check-alt
icon-x
icon-x-altx-alt
icon-denied
icon-cursor
icon-rss2
icon-rss-alt
icon-wrench
icon-dial2
icon-cog3
icon-calendar7
icon-calendar-alt-stroke
icon-calendar-alt-fill
icon-share2
icon-mail
icon-heart-stroke
icon-heart-fill
icon-movie
icon-document-alt-stroke
icon-document-alt-fill
icon-document-stroke
icon-document-fill
icon-plus4
icon-plus-alt
icon-minus5
icon-minus-alt
icon-pin4
icon-link3
icon-bolt
icon-move
icon-move-alt1
icon-move-alt2
icon-equalizer2
icon-award-fill
icon-award-stroke
icon-magnifying-glass2
icon-trash-stroke
icon-trash-fill
icon-beaker-alt
icon-beaker2
icon-key-stroke
icon-key-fill
icon-new-window
icon-lightbulb2
icon-spin-alt
icon-spin
icon-curved-arrow
icon-undo
icon-reload
icon-reload-alt
icon-loop2
icon-loop-alt1
icon-loop-alt2
icon-loop-alt3
icon-loop-alt4
icon-transfer
icon-move-vertical
icon-move-vertical-alt1
icon-move-vertical-alt2
icon-move-horizontal
icon-move-horizontal-alt1
icon-move-horizontal-alt2
icon-arrow-left
icon-arrow-left-alt1
icon-arrow-left-alt2
icon-arrow-right
icon-arrow-right-alt1
icon-arrow-right-alt2
icon-arrow-up
icon-arrow-up-alt1
icon-arrow-up-alt2
icon-arrow-down
icon-arrow-down-alt1
icon-arrow-down-alt2
icon-cd
icon-steering-wheel
icon-microphone5
icon-headphones2
icon-volume4
icon-volume-mute
icon-play
icon-pause
icon-stop2
icon-eject
icon-first
icon-last
icon-play-alt
icon-fullscreen-exit
icon-fullscreen-exit-alt
icon-fullscreen
icon-fullscreen-alt
icon-iphone
icon-battery-empty
icon-battery-half
icon-battery-full
icon-battery-charging
icon-compass4
icon-box3
icon-folder-stroke
icon-folder-fill
icon-at
icon-ampersand
icon-info3
icon-question-mark
icon-pilcrow
icon-hash
icon-left-quote
icon-right-quote
icon-left-quote-alt
icon-right-quote-alt
icon-article
icon-read-more
icon-list4
icon-list-nested
icon-book3
icon-book-alt
icon-book-alt2
icon-pen3
icon-pen-alt-stroke
icon-pen-alt-fill
icon-pen-alt2
icon-brush2
icon-brush-alt
icon-eyedropper2
icon-layers-alt
icon-layers2
icon-image2
icon-camera7
icon-aperture2
icon-aperture-alt
icon-chart7
icon-chart-alt
icon-bars
icon-bars-alt
icon-eye2
icon-user2
icon-home2
icon-clock3
icon-lock-stroke
icon-lock-fill
icon-unlock-stroke
icon-unlock-fill
icon-tag-stroke
icon-tag-fill
icon-sun-stroke
icon-sun-fill
icon-moon-stroke
icon-moon-fill
icon-cloud5
icon-rain2
icon-umbrella2
icon-star
icon-map-pin-stroke
icon-map-pin-fill
icon-map-pin-alt
icon-target3
icon-download5
icon-upload4
icon-cloud-download
icon-cloud-upload
icon-fork
icon-paperclip2
icon-sunrise
icon-sun2
icon-moon2
icon-sun3
icon-windy
icon-wind
icon-snowflake
icon-cloudy3
icon-cloud6
icon-weather
icon-weather2
icon-weather3
icon-lines
icon-cloud7
icon-lightning2
icon-lightning3
icon-rainy
icon-rainy2
icon-windy2
icon-windy3
icon-snowy
icon-snowy2
icon-snowy3
icon-weather4
icon-cloudy4
icon-cloud8
icon-lightning4
icon-sun4
icon-moon3
icon-cloudy5
icon-cloud9
icon-cloud10
icon-lightning5
icon-rainy3
icon-rainy4
icon-windy4
icon-windy5
icon-snowy4
icon-snowy5
icon-weather5
icon-cloudy6
icon-lightning6
icon-thermometer2
icon-compass5
icon-none
icon-Celsius
icon-Fahrenheit
icon-warning2
icon-cloud11
icon-locked4
icon-inbox4
icon-comment3
icon-mic2
icon-envelope4
icon-briefcase3
icon-cart2
icon-contrast2
icon-clock5
icon-user3
icon-cog4
icon-music2
icon-twitter2
icon-pencil3
icon-frame2
icon-switch3
icon-star2
icon-key3
icon-chart8
icon-apple
icon-file4
icon-plus5
icon-minus6
icon-picture4
icon-folder2
icon-camera8
icon-search3
icon-dribbble2
icon-forrst
icon-feed
icon-blocked2
icon-target4
icon-play2
icon-pause2
icon-bug
icon-console
icon-film5
icon-type
icon-home3
icon-earth2
icon-location2
icon-info4
icon-eye3
icon-heart7
icon-bookmark3
icon-wrench2
icon-calendar8
icon-window2
icon-monitor2
icon-mobile3
icon-droplet
icon-mouse2
icon-refresh2
icon-location4
icon-tag5
icon-phone5
icon-star3
icon-pointer
icon-thumbsup
icon-thumbsdown
icon-headphones3
icon-move2
icon-checkmark5
icon-cancel5
icon-skype
icon-gift2
icon-cone2
icon-alarm2
icon-coffee2
icon-basket3
icon-flag2
icon-ipod2
icon-trashcan2
icon-bolt2
icon-ampersand2
icon-compass6
icon-list5
icon-grid5
icon-volume5
icon-volume6
icon-stats3
icon-target5
icon-forward2
icon-paperclip3
icon-keyboard3
icon-crop3
icon-floppy
icon-filter
icon-trophy2
icon-diary
icon-addressbook3
icon-stop3
icon-smiley2
icon-shit
icon-bookmark4
icon-camera9
icon-lamp6
icon-disk
icon-button
icon-database
icon-creditcard
icon-atom2
icon-winsows
icon-target6
icon-battery6
icon-code
icon-home22
icon-home32
icon-home4
icon-office
icon-newspaper3
icon-pencil22
icon-pencil32
icon-quill
icon-pen4
icon-blog
icon-droplet2
icon-paint-format
icon-image3
icon-image22
icon-images
icon-camera22
icon-music22
icon-headphones22
icon-play22
icon-film22
icon-camera32
icon-dice
icon-pacman2
icon-spades
icon-clubs
icon-diamonds
icon-pawn
icon-bullhorn2
icon-connection
icon-podcast
icon-feed2
icon-book22
icon-books
icon-library2
icon-file22
icon-profile4
icon-file32
icon-file42
icon-file5
icon-copy2
icon-copy3
icon-copy4
icon-paste2
icon-paste3
icon-paste4
icon-stack4
icon-folder22
icon-folder-open2
icon-tag22
icon-tags2
icon-barcode22
icon-qrcode2
icon-ticket22
icon-cart3
icon-cart22
icon-cart32
icon-coin
icon-credit
icon-calculate
icon-support
icon-phone22
icon-phone-hang-up
icon-address-book
icon-notebook2
icon-envelope22
icon-pushpin
icon-location5
icon-location22
icon-compass22
icon-map3
icon-map22
icon-history
icon-clock6
icon-clock22
icon-alarm3
icon-alarm22
icon-bell2
icon-stopwatch
icon-calendar22
icon-calendar32
icon-print2
icon-keyboard4
icon-screen
icon-laptop2
icon-mobile4
icon-mobile22
icon-tablet22
icon-tv3
icon-cabinet3
icon-drawer
icon-drawer2
icon-drawer3
icon-box-add
icon-box-remove
icon-download22
icon-upload22
icon-disk2
icon-storage
icon-undo2
icon-redo
icon-flip
icon-flip2
icon-undo22
icon-redo2
icon-forward22
icon-reply3
icon-bubble
icon-bubbles
icon-bubbles2
icon-bubble2
icon-bubbles3
icon-bubbles4
icon-user22
icon-users2
icon-user32
icon-users22
icon-user4
icon-user5
icon-quotes-left
icon-busy
icon-spinner2
icon-spinner3
icon-spinner4
icon-spinner5
icon-spinner6
icon-spinner7
icon-binoculars
icon-search22
icon-zoomin3
icon-zoomout3
icon-expand22
icon-contract
icon-expand3
icon-contract2
icon-key22
icon-key32
icon-lock2
icon-lock3
icon-unlocked3
icon-wrench22
icon-settings
icon-equalizer3
icon-cog5
icon-cogs2
icon-cog22
icon-hammer2
icon-wand2
icon-aid
icon-bug2
icon-pie
icon-stats4
icon-bars2
icon-bars3
icon-gift22
icon-trophy22
icon-glass2
icon-mug2
icon-food
icon-leaf2
icon-rocket2
icon-meter
icon-meter2
icon-dashboard2
icon-hammer22
icon-fire2
icon-lab3
icon-magnet2
icon-remove
icon-remove2
icon-briefcase22
icon-airplane
icon-truck2
icon-road2
icon-accessibility
icon-target7
icon-shield2
icon-lightning7
icon-switch4
icon-powercord
icon-signup
icon-list22
icon-list32
icon-numbered-list
icon-menu
icon-menu2
icon-tree
icon-cloud22
icon-cloud-download2
icon-cloud-upload2
icon-download32
icon-upload32
icon-download42
icon-upload42
icon-globe22
icon-earth3
icon-link4
icon-flag22
icon-attachment3
icon-eye22
icon-eye-blocked
icon-eye32
icon-bookmark22
icon-bookmarks
icon-brightness-medium
icon-brightness-contrast
icon-contrast3
icon-star22
icon-star32
icon-star4
icon-heart22
icon-heart32
icon-heart-broken
icon-thumbs-up2
icon-thumbs-up3
icon-happy2
icon-happy22
icon-smiley3
icon-smiley22
icon-tongue
icon-tongue2
icon-sad3
icon-sad22
icon-wink
icon-wink2
icon-grin
icon-grin2
icon-cool
icon-cool2
icon-angry
icon-angry2
icon-evil
icon-evil2
icon-shocked
icon-shocked2
icon-confused
icon-confused2
icon-neutral
icon-neutral2
icon-wondering
icon-wondering2
icon-point-up
icon-point-right
icon-point-down
icon-point-left
icon-warning22
icon-notification
icon-question2
icon-info22
icon-info32
icon-blocked3
icon-cancel-circle
icon-checkmark-circle
icon-spam
icon-close
icon-checkmark6
icon-checkmark22
icon-spell-check
icon-minus22
icon-plus22
icon-enter
icon-exit
icon-play3
icon-pause22
icon-stop22
icon-backward2
icon-forward3
icon-play4
icon-pause3
icon-stop32
icon-backward3
icon-forward4
icon-first2
icon-last2
icon-previous
icon-next
icon-eject2
icon-volume-high
icon-volume-medium
icon-volume-low
icon-volume-mute2
icon-volume-mute22
icon-volume-increase
icon-volume-decrease
icon-loop3
icon-loop22
icon-loop32
icon-shuffle2
icon-arrow-up-left
icon-arrow-up2
icon-arrow-up-right
icon-arrow-right2
icon-arrow-down-right
icon-arrow-down2
icon-arrow-down-left
icon-arrow-left2
icon-arrow-up-left2
icon-arrow-up3
icon-arrow-up-right2
icon-arrow-right3
icon-arrow-down-right2
icon-arrow-down3
icon-arrow-down-left2
icon-arrow-left3
icon-arrow-up-left3
icon-arrow-up4
icon-arrow-up-right3
icon-arrow-right4
icon-arrow-down-right3
icon-arrow-down4
icon-arrow-down-left3
icon-arrow-left4
icon-tab
icon-checkbox-checked
icon-checkbox-unchecked
icon-checkbox-partial
icon-radio-checked
icon-radio-unchecked
icon-crop22
icon-scissors3
icon-filter2
icon-filter3
icon-font2
icon-text-height2
icon-text-width2
icon-bold2
icon-underline2
icon-italic2
icon-strikethrough2
icon-omega
icon-sigma
icon-table2
icon-table3
icon-insert-template
icon-pilcrow2
icon-lefttoright
icon-righttoleft
icon-paragraph-left
icon-paragraph-center
icon-paragraph-right
icon-paragraph-justify
icon-paragraph-left2
icon-paragraph-center2
icon-paragraph-right2
icon-paragraph-justify2
icon-indent-increase
icon-indent-decrease
icon-newtab
icon-embed
icon-code2
icon-console2
icon-share3
icon-mail2
icon-mail22
icon-mail3
icon-mail4
icon-google
icon-googleplus3
icon-googleplus22
icon-googleplus32
icon-googleplus4
icon-google-drive
icon-facebook22
icon-facebook3
icon-facebook4
icon-instagram2
icon-twitter22
icon-twitter3
icon-twitter4
icon-feed22
icon-feed3
icon-feed4
icon-youtube2
icon-youtube3
icon-vimeo
icon-vimeo2
icon-vimeo3
icon-lanyrd
icon-flickr2
icon-flickr3
icon-flickr4
icon-flickr5
icon-picassa
icon-picassa2
icon-dribbble22
icon-dribbble3
icon-dribbble4
icon-forrst2
icon-forrst22
icon-deviantart
icon-deviantart2
icon-steam
icon-steam2
icon-github2
icon-github3
icon-github4
icon-github5
icon-github6
icon-wordpress
icon-wordpress2
icon-joomla
icon-blogger
icon-blogger2
icon-tumblr2
icon-tumblr3
icon-yahoo
icon-tux
icon-apple2
icon-finder
icon-android2
icon-windows2
icon-windows8
icon-soundcloud
icon-soundcloud2
icon-skype2
icon-reddit
icon-linkedin2
icon-lastfm
icon-lastfm2
icon-delicious
icon-stumbleupon
icon-stumbleupon2
icon-stackoverflow
icon-pinterest2
icon-pinterest3
icon-xing2
icon-xing3
icon-flattr
icon-foursquare2
icon-foursquare3
icon-paypal
icon-paypal2
icon-paypal3
icon-yelp
icon-libreoffice
icon-file-pdf
icon-file-openoffice
icon-file-word
icon-file-excel
icon-file-zip
icon-file-powerpoint
icon-file-xml
icon-file-css
icon-html52
icon-html53
icon-css32
icon-chrome
icon-firefox
icon-IE
icon-opera
icon-safari
icon-IcoMoon
icon-store
icon-out
icon-in
icon-in-alt
icon-home5
icon-lightbulb3
icon-anchor22
icon-feather
icon-expand4
icon-maximize
icon-search32
icon-zoomin22
icon-zoomout22
icon-add2
icon-subtract
icon-exclamation2
icon-question3
icon-close2
icon-cmd
icon-forbid
icon-book32
icon-spinner8
icon-play5
icon-stop4
icon-pause4
icon-forward5
icon-rewind
icon-sound
icon-sound-alt
icon-soundoff
icon-task
icon-inbox22
icon-inbox-alt
icon-envelope32
icon-compose
icon-newspaper22
icon-newspaper-alt
icon-clipboard5
icon-calendar42
icon-hyperlink
icon-trash3
icon-trash-alt
icon-grid6
icon-grid-alt
icon-menu3
icon-list42
icon-gallery
icon-calculator2
icon-windows3
icon-browser2
icon-alarm32
icon-clock32
icon-attachment22
icon-settings2
icon-portfolio
icon-user6
icon-users3
icon-heart42
icon-chat7
icon-comments2
icon-screen2
icon-iphone2
icon-ipad
icon-forkandspoon
icon-forkandknife
icon-instagram3
icon-facebook5
icon-delicious2
icon-googleplus5
icon-dribbble5
icon-pin5
icon-pin-alt
icon-camera42
icon-brightness2
icon-brightness-half
icon-moon4
icon-cloud32
icon-circle-full
icon-circle-half
icon-globe32
icon-facebook6
icon-twitter-old
icon-share4
icon-feed5
icon-bird
icon-chat8
icon-envelope5
icon-envelope6
icon-phone6
icon-phone7
icon-phone8
icon-mobile5
icon-ipod3
icon-monitor3
icon-laptop3
icon-modem
icon-speaker2
icon-window3
icon-server
icon-hdd
icon-keyboard5
icon-mouse3
icon-cd2
icon-floppy2
icon-hardware
icon-usb2
icon-cord2
icon-socket
icon-socket2
icon-socket3
icon-printer3
icon-camera10
icon-pictures5
icon-eye5
icon-uniEC58
icon-film6
icon-camera11
icon-movie2
icon-tv4
icon-camera12
icon-camera13
icon-volume7
icon-music4
icon-microphone6
icon-radio3
icon-ipod4
icon-headphone
icon-cassette2
icon-broadcast
icon-broadcast2
icon-calculator3
icon-gamepad2
icon-gamepad3
icon-cog6
icon-shield3
icon-skull
icon-bug3
icon-mine
icon-earth4
icon-globe4
icon-planet
icon-battery7
icon-battery-low
icon-battery8
icon-battery-full2
icon-folder3
icon-search5
icon-zoomout4
icon-zoomin4
icon-binocular
icon-location6
icon-pin6
icon-file6
icon-tag6
icon-quote4
icon-attachment4
icon-bookmark5
icon-bookmark6
icon-newspaper4
icon-notebook3
icon-addressbook4
icon-clipboard6
icon-clipboard7
icon-board
icon-pencil4
icon-pen5
icon-user8
icon-user9
icon-user10
icon-trashcan3
icon-cart4
icon-bag2
icon-suitcase4
icon-card
icon-book4
icon-gift3
icon-lamp7
icon-settings4
icon-support2
icon-medicine
icon-cone3
icon-locked5
icon-unlocked4
icon-key5
icon-info5
icon-clock7
icon-timer
icon-food3
icon-drink5
icon-mug3
icon-cup2
icon-drink6
icon-mug4
icon-lollipop
icon-lab4
icon-puzzle2
icon-flag3
icon-star6
icon-heart8
icon-badge3
icon-cup3
icon-scissors4
icon-snowflake2
icon-cloud12
icon-lightning8
icon-night
icon-sunny
icon-droplet3
icon-umbrella3
icon-truck4
icon-car2
icon-gaspump
icon-factory
icon-tree2
icon-leaf
icon-flower
icon-direction2
icon-thumbsup2
icon-thumbsdown2
icon-pointer2
icon-pointer3
icon-pointer4
icon-pointer5
icon-arrow-up5
icon-arrow-down5
icon-arrow-left5
icon-arrow-right5
icon-arrow-top-right
icon-arrow-top-left
icon-arrow-bottom-right
icon-arrow-bottom-left
icon-contract3
icon-enlarge
icon-refresh3
icon-download6
icon-chat9
icon-archive3
icon-user11
icon-users4
icon-archive4
icon-earth5
icon-location7
icon-contract4
icon-mobile6
icon-screen3
icon-mail6
icon-support3
icon-help
icon-videos
icon-pictures6
icon-link5
icon-search6
icon-cog7
icon-trashcan4
icon-pencil5
icon-info6
icon-article2
icon-clock8
icon-photoshop
icon-illustrator
icon-star7
icon-heart9
icon-bookmark7
icon-file7
icon-feed6
icon-locked6
icon-unlocked5
icon-refresh4
icon-list6
icon-share5
icon-archive5
icon-images2
icon-images3
icon-pencil6
icon-times
icon-tick
icon-plus6
icon-minus7
icon-equals
icon-divide
icon-chevron-right
icon-chevron-left
icon-arrow-right-thick
icon-arrow-left-thick
icon-th-small
icon-th-menu
icon-th-list
icon-th-large
icon-home6
icon-arrow-forward
icon-arrow-back
icon-rss3
icon-location8
icon-link6
icon-image4
icon-arrow-up-thick
icon-arrow-down-thick
icon-starburst
icon-starburst-outline
icon-star8
icon-flow-children
icon-export
icon-delete
icon-delete-outline
icon-cloud-storage
icon-wi-fi
icon-heart10
icon-flash
icon-cancel6
icon-backspace
icon-attachment5
icon-arrow-move
icon-warning3
icon-user12
icon-radar
icon-lock-open
icon-lock-closed
icon-location-arrow
icon-info7
icon-user-delete
icon-user-add
icon-media-pause
icon-group
icon-chart-pie
icon-chart-line
icon-chart-bar
icon-chart-area
icon-video3
icon-point-of-interest
icon-infinity
icon-globe5
icon-eye6
icon-cog8
icon-camera14
icon-upload5
icon-scissors5
icon-refresh5
icon-pin7
icon-key6
icon-info-large
icon-eject3
icon-download7
icon-zoom
icon-zoom-out
icon-zoom-in
icon-sort-numerically
icon-sort-alphabetically
icon-input-checked
icon-calender
icon-world2
icon-notes
icon-code3
icon-arrow-sync
icon-arrow-shuffle
icon-arrow-repeat
icon-arrow-minimise
icon-arrow-maximise
icon-arrow-loop
icon-anchor3
icon-spanner
icon-puzzle3
icon-power
icon-plane2
icon-pi
icon-phone9
icon-microphone7
icon-media-rewind
icon-flag4
icon-adjust-brightness
icon-waves
icon-social-twitter
icon-social-facebook
icon-social-dribbble
icon-media-stop
icon-media-record
icon-media-play
icon-media-fast-forward
icon-media-eject
icon-social-vimeo
icon-social-tumbler
icon-social-skype
icon-social-pinterest
icon-social-linkedin
icon-social-last-fm
icon-social-github
icon-social-flickr
icon-at2
icon-times-outline
icon-plus-outline
icon-minus-outline
icon-tick-outline
icon-th-large-outline
icon-equals-outline
icon-divide-outline
icon-chevron-right-outline
icon-chevron-left-outline
icon-arrow-right-outline
icon-arrow-left-outline
icon-th-small-outline
icon-th-menu-outline
icon-th-list-outline
icon-news2
icon-home-outline
icon-arrow-up-outline
icon-arrow-forward-outline
icon-arrow-down-outline
icon-arrow-back-outline
icon-trash4
icon-rss-outline
icon-message
icon-location-outline
icon-link-outline
icon-image-outline
icon-export-outline
icon-cross2
icon-wi-fi-outline
icon-star-outline
icon-media-pause-outline
icon-mail7
icon-heart-outline
icon-flash-outline
icon-cancel-outline
icon-beaker3
icon-arrow-move-outline
icon-watch3
icon-warning-outline
icon-time3
icon-radar-outline
icon-lock-open-outline
icon-location-arrow-outline
icon-info-outline
icon-backspace-outline
icon-attachment-outline
icon-user-outline
icon-user-delete-outline
icon-user-add-outline
icon-lock-closed-outline
icon-group-outline
icon-chart-pie-outline
icon-chart-line-outline
icon-chart-bar-outline
icon-chart-area-outline
icon-video-outline
icon-point-of-interest-outline
icon-map4
icon-key-outline
icon-infinity-outline
icon-globe-outline
icon-eye-outline
icon-cog-outline
icon-camera-outline
icon-upload-outline
icon-support4
icon-scissors-outline
icon-refresh-outline
icon-info-large-outline
icon-eject-outline
icon-download-outline
icon-battery-mid
icon-battery-low2
icon-battery-high
icon-zoom-outline
icon-zoom-out-outline
icon-zoom-in-outline
icon-tag7
icon-tabs-outline
icon-pin-outline
icon-message-typing
icon-directions
icon-battery-full3
icon-battery-charge
icon-pipette
icon-pencil7
icon-folder4
icon-folder-delete
icon-folder-add
icon-edit4
icon-document2
icon-document-delete
icon-document-add
icon-brush3
icon-thumbs-up
icon-thumbs-down
icon-pen6
icon-sort-numerically-outline
icon-sort-alphabetically-outline
icon-social-last-fm-circular
icon-social-github-circular
icon-compass7
icon-bookmark8
icon-input-checked-outline
icon-code-outline
icon-calender-outline
icon-business-card
icon-arrow-up6
icon-arrow-sync-outline
icon-arrow-right6
icon-arrow-repeat-outline
icon-arrow-loop-outline
icon-arrow-left6
icon-flow-switch
icon-flow-parallel
icon-flow-merge
icon-document-text
icon-clipboard8
icon-calculator4
icon-arrow-minimise-outline
icon-arrow-maximise-outline
icon-arrow-down6
icon-gift4
icon-film7
icon-database2
icon-bell
icon-anchor-outline
icon-adjust-contrast
icon-world-outline
icon-shopping-bag
icon-power-outline
icon-notes-outline
icon-device-tablet
icon-device-phone
icon-device-laptop
icon-device-desktop
icon-briefcase4
icon-stopwatch2
icon-spanner-outline
icon-puzzle-outline
icon-printer4
icon-pi-outline
icon-lightbulb4
icon-flag-outline
icon-contacts
icon-archive6
icon-weather-stormy
icon-weather-shower
icon-weather-partly-sunny
icon-weather-downpour
icon-weather-cloudy
icon-plane-outline
icon-phone-outline
icon-microphone-outline
icon-weather-windy
icon-weather-windy-cloudy
icon-weather-sunny
icon-weather-snow
icon-weather-night
icon-media-stop-outline
icon-media-rewind-outline
icon-media-record-outline
icon-media-play-outline
icon-media-fast-forward-outline
icon-media-eject-outline
icon-wine2
icon-waves-outline
icon-ticket4
icon-tags3
icon-plug
icon-headphones4
icon-credit-card
icon-coffee3
icon-book5
icon-beer
icon-volume8
icon-volume-up
icon-volume-mute3
icon-volume-down
icon-social-vimeo-circular
icon-social-twitter-circular
icon-social-pinterest-circular
icon-social-linkedin-circular
icon-social-facebook-circular
icon-social-dribbble-circular
icon-tree3
icon-thermometer3
icon-social-tumbler-circular
icon-social-skype-outline
icon-social-flickr-circular
icon-social-at-circular
icon-shopping-cart
icon-messages
icon-leaf3
icon-feather2
icon-type2
icon-box4
icon-archive7
icon-envelope7
icon-email2
icon-files2
icon-uniEE32
icon-file-settings
icon-file-add
icon-file8
icon-align-left
icon-align-right
icon-align-center
icon-align-justify
icon-file-broken
icon-browser3
icon-windows
icon-window4
icon-folder5
icon-folder-add2
icon-folder-settings
icon-folder-check
icon-wifi-low
icon-wifi-mid
icon-wifi-full
icon-connection-empty
icon-connection-25
icon-connection-50
icon-connection-75
icon-connection-full
icon-list7
icon-grid7
icon-uniEE4C
icon-battery-charging2
icon-battery-empty2
icon-battery-25
icon-battery-50
icon-battery-75
icon-battery-full4
icon-settings5
icon-arrow-left7
icon-arrow-up7
icon-arrow-down7
icon-arrow-right7
icon-reload2
icon-refresh6
icon-volume9
icon-volume-increase2
icon-volume-decrease2
icon-mute2
icon-microphone8
icon-microphone-off
icon-book6
icon-checkmark7
icon-checkbox-checked2
icon-checkbox
icon-paperclip4
icon-download8
icon-tag8
icon-trashcan5
icon-search7
icon-zoomin5
icon-zoomout5
icon-chat10
icon-chat-1
icon-chat-2
icon-chat-3
icon-comment4
icon-calendar9
icon-bookmark9
icon-email3
icon-heart11
icon-enter2
icon-cloud13
icon-book7
icon-star9
icon-clock9
icon-printer5
icon-home7
icon-flag5
icon-meter3
icon-switch5
icon-forbidden
icon-lock5
icon-unlocked6
icon-unlocked7
icon-users5
icon-user13
icon-users6
icon-user14
icon-bullhorn
icon-share6
icon-screen4
icon-phone10
icon-phone-portrait
icon-phone-landscape
icon-tablet3
icon-tablet-landscape
icon-laptop4
icon-camera15
icon-microwaveoven
icon-creditcards
icon-calculator5
icon-bag3
icon-diamond3
icon-drink7
icon-shorts
icon-vcard
icon-sun5
icon-bill
icon-coffee4
icon-uniEE9B
icon-newspaper5
icon-stack5
icon-mapmarker
icon-map5
icon-support5
icon-uniEEA1
icon-barbell
icon-stopwatch3
icon-atom3
icon-syringe
icon-health2
icon-bolt3
icon-pill
icon-bones
icon-lab5
icon-clipboard9
icon-mug5
icon-bucket
icon-select
icon-graph
icon-crop4
icon-image5
icon-cube2
icon-bars4
icon-chart9
icon-pencil8
icon-measure
icon-eyedropper3
icon-glass
icon-music5
icon-search8
icon-envelope-o
icon-heart12
icon-star10
icon-star-o
icon-user15
icon-film8
icon-th-large2
icon-th
icon-th-list2
icon-check
icon-times2
icon-search-plus
icon-search-minus
icon-power-off
icon-signal
icon-gear
icon-trash-o
icon-home8
icon-file-o
icon-clock-o
icon-road
icon-download9
icon-arrow-circle-o-down
icon-arrow-circle-o-up
icon-inbox5
icon-play-circle-o
icon-rotate-right
icon-refresh7
icon-list-alt
icon-lock6
icon-flag6
icon-headphones5
icon-volume-off
icon-volume-down2
icon-volume-up2
icon-qrcode
icon-barcode3
icon-tag9
icon-tags4
icon-book8
icon-bookmark10
icon-print
icon-camera16
icon-font
icon-bold
icon-italic
icon-text-height
icon-text-width
icon-align-left2
icon-align-center2
icon-align-right2
icon-align-justify2
icon-list8
icon-dedent
icon-indent
icon-video-camera
icon-picture-o
icon-pencil9
icon-map-marker
icon-adjust
icon-tint
icon-edit5
icon-share-square-o
icon-check-square-o
icon-arrows
icon-step-backward
icon-fast-backward
icon-backward
icon-play6
icon-pause5
icon-stop5
icon-forward6
icon-fast-forward
icon-step-forward
icon-eject4
icon-chevron-left2
icon-chevron-right2
icon-plus-circle
icon-minus-circle
icon-times-circle
icon-check-circle
icon-question-circle
icon-info-circle
icon-crosshairs
icon-times-circle-o
icon-check-circle-o
icon-ban
icon-arrow-left8
icon-arrow-right8
icon-arrow-up8
icon-arrow-down8
icon-mail-forward
icon-expand5
icon-compress
icon-plus7
icon-minus8
icon-asterisk
icon-exclamation-circle
icon-gift5
icon-leaf4
icon-fire
icon-eye7
icon-eye-slash
icon-warning4
icon-plane3
icon-calendar10
icon-random
icon-comment5
icon-magnet3
icon-chevron-up
icon-chevron-down
icon-retweet2
icon-shopping-cart2
icon-folder6
icon-folder-open
icon-arrows-v
icon-arrows-h
icon-bar-chart-o
icon-twitter-square
icon-facebook-square
icon-camera-retro
icon-key7
icon-gears2
icon-comments3
icon-thumbs-o-up
icon-thumbs-o-down
icon-star-half
icon-heart-o
icon-sign-out
icon-linkedin-square
icon-thumb-tack
icon-external-link
icon-sign-in
icon-trophy3
icon-github-square
icon-upload6
icon-lemon-o
icon-phone11
icon-square-o
icon-bookmark-o
icon-phone-square
icon-twitter5
icon-facebook7
icon-github
icon-unlock
icon-credit-card2
icon-rss4
icon-hdd-o
icon-bullhorn3
icon-bell3
icon-certificate
icon-hand-o-right
icon-hand-o-left
icon-hand-o-up
icon-hand-o-down
icon-arrow-circle-left
icon-arrow-circle-right
icon-arrow-circle-up
icon-arrow-circle-down
icon-globe6
icon-wrench3
icon-tasks
icon-filter4
icon-briefcase5
icon-arrows-alt
icon-group2
icon-chain
icon-cloud14
icon-flask
icon-cut
icon-copy
icon-paperclip5
icon-save
icon-square3
icon-bars5
icon-list-ul
icon-list-ol
icon-strikethrough
icon-underline
icon-table
icon-magic
icon-truck5
icon-pinterest
icon-pinterest-square
icon-google-plus-square
icon-google-plus
icon-money
icon-caret-down
icon-caret-up
icon-caret-left
icon-caret-right
icon-columns
icon-unsorted
icon-sort-down
icon-sort-up
icon-envelope8
icon-linkedin3
icon-rotate-left
icon-legal
icon-dashboard
icon-comment-o
icon-comments-o
icon-flash2
icon-sitemap3
icon-umbrella4
icon-paste
icon-lightbulb-o
icon-exchange
icon-cloud-download3
icon-cloud-upload3
icon-user-md
icon-stethoscope
icon-suitcase5
icon-bell-o
icon-coffee5
icon-cutlery
icon-file-text-o
icon-building-o
icon-hospital-o
icon-ambulance
icon-medkit
icon-fighter-jet
icon-beer2
icon-h-square
icon-plus-square
icon-angle-double-left
icon-angle-double-right
icon-angle-double-up
icon-angle-double-down
icon-angle-left
icon-angle-right
icon-angle-up
icon-angle-down
icon-desktop3
icon-laptop5
icon-tablet4
icon-mobile-phone
icon-circle-o
icon-quote-left
icon-quote-right
icon-spinner
icon-circle2
icon-mail-reply
icon-github-alt
icon-folder-o
icon-folder-open-o
icon-smile-o
icon-frown-o
icon-meh-o
icon-gamepad4
icon-keyboard-o
icon-flag-o
icon-flag-checkered
icon-terminal
icon-code4
icon-reply-all
icon-star-half-empty
icon-location-arrow2
icon-crop5
icon-code-fork
icon-unlink
icon-question4
icon-info8
icon-exclamation
icon-superscript
icon-subscript
icon-eraser
icon-puzzle-piece
icon-microphone9
icon-microphone-slash
icon-shield4
icon-calendar-o
icon-fire-extinguisher
icon-rocket3
icon-maxcdn
icon-chevron-circle-left
icon-chevron-circle-right
icon-chevron-circle-up
icon-chevron-circle-down
icon-html5
icon-css3
icon-anchor4
icon-unlock-alt
icon-bullseye
icon-ellipsis-h
icon-ellipsis-v
icon-rss-square
icon-play-circle
icon-ticket5
icon-minus-square
icon-minus-square-o
icon-level-up
icon-level-down
icon-check-square
icon-pencil-square
icon-external-link-square
icon-share-square
icon-compass8
icon-toggle-down
icon-toggle-up
icon-toggle-right
icon-euro
icon-gbp
icon-dollar3
icon-rupee
icon-cny
icon-ruble
icon-won
icon-bitcoin
icon-file9
icon-file-text
icon-sort-alpha-asc
icon-sort-alpha-desc
icon-sort-amount-asc
icon-sort-amount-desc
icon-sort-numeric-asc
icon-sort-numeric-desc
icon-thumbs-up4
icon-thumbs-down2
icon-youtube-square
icon-youtube
icon-xing
icon-xing-square
icon-youtube-play
icon-dropbox
icon-stack-overflow
icon-instagram4
icon-flickr
icon-adn
icon-bitbucket
icon-bitbucket-square
icon-tumblr4
icon-tumblr-square
icon-long-arrow-down
icon-long-arrow-up
icon-long-arrow-left
icon-long-arrow-right
icon-apple3
icon-windows4
icon-android3
icon-linux
icon-dribbble6
icon-skype3
icon-foursquare
icon-trello
icon-female2
icon-male2
icon-gittip
icon-sun-o
icon-moon-o
icon-archive8
icon-bug4
icon-vk
icon-weibo
icon-renren
icon-pagelines
icon-stack-exchange
icon-arrow-circle-o-right
icon-arrow-circle-o-left
icon-toggle-left
icon-dot-circle-o
icon-wheelchair
icon-vimeo-square
icon-turkish-lira
icon-plus-square-o
icon-phone42
icon-mobile32
icon-mouse4
icon-directions2
icon-mail62
icon-paperplane22
icon-pencil42
icon-feather22
icon-paperclip22
icon-drawer4
icon-reply22
icon-reply-all2
icon-forward62
icon-user82
icon-users42
icon-user-add2
icon-vcard2
icon-export2
icon-location42
icon-map32
icon-compass32
icon-location52
icon-target22
icon-share22
icon-sharable
icon-heart62
icon-heart72
icon-star62
icon-star72
icon-thumbsup3
icon-thumbsdown3
icon-chat22
icon-comment22
icon-quote5
icon-house
icon-popup2
icon-search52
icon-flashlight
icon-printer6
icon-bell32
icon-link22
icon-flag32
icon-cog32
icon-tools3
icon-trophy32
icon-tag42
icon-camera62
icon-megaphone22
icon-moon22
icon-palette
icon-leaf32
icon-music42
icon-music52
icon-new
icon-graduation
icon-book42
icon-newspaper32
icon-bag4
icon-airplane2
icon-lifebuoy
icon-eye52
icon-clock52
icon-microphone22
icon-calendar62
icon-bolt4
icon-thunder
icon-droplet22
icon-cd3
icon-briefcase32
icon-air
icon-hourglass3
icon-gauge
icon-language
icon-network
icon-key52
icon-battery9
icon-bucket2
icon-magnet32
icon-drive
icon-cup22
icon-rocket32
icon-brush4
icon-suitcase22
icon-cone4
icon-earth22
icon-keyboard22
icon-browser22
icon-publish
icon-progress-3
icon-progress-2
icon-brogress-1
icon-progress-0
icon-sun6
icon-sun22
icon-adjust2
icon-code32
icon-screen32
icon-infinity2
icon-light-bulb
icon-creditcard2
icon-database3
icon-voicemail
icon-clipboard22
icon-cart42
icon-box5
icon-ticket32
icon-rss22
icon-signal2
icon-thermometer4
icon-droplets
icon-uniE8B1
icon-statistics
icon-pie2
icon-bars42
icon-graph2
icon-lock52
icon-lock-open2
icon-logout
icon-login
icon-checkmark32
icon-cross3
icon-minus32
icon-plus32
icon-cross22
icon-minus42
icon-plus42
icon-cross32
icon-minus52
icon-plus52
icon-erase
icon-blocked22
icon-info42
icon-info52
icon-question42
icon-help2
icon-warning32
icon-cycle
icon-cw
icon-ccw
icon-shuffle22
icon-arrow
icon-arrow2
icon-retweet22
icon-loop4
icon-history2
icon-back
icon-switch22
icon-list52
icon-add-to-list
icon-layout15
icon-list62
icon-text
icon-text2
icon-document3
icon-docs
icon-landscape
icon-pictures7
icon-video22
icon-music6
icon-folder32
icon-archive22
icon-trash32
icon-upload52
icon-download52
icon-disk22
icon-install
icon-cloud52
icon-upload62
icon-bookmark32
icon-bookmarks2
icon-book52
icon-play62
icon-pause52
icon-record
icon-stop52
icon-next2
icon-previous2
icon-first22
icon-last22
icon-resize-enlarge
icon-resize-shrink
icon-volume10
icon-sound3
icon-mute3
icon-flow-cascade
icon-flow-branch
icon-flow-tree
icon-flow-line
icon-flow-parallel2
icon-arrow-left52
icon-arrow-down52
icon-arrow-up-upload
icon-arrow-right52
icon-arrow-left62
icon-arrow-down62
icon-arrow-up52
icon-arrow-right62
icon-arrow-left72
icon-arrow-down72
icon-arrow-up62
icon-arrow-right72
icon-arrow-left82
icon-arrow-down82
icon-arrow-up72
icon-arrow-right82
icon-arrow-left9
icon-arrow-down9
icon-arrow-up82
icon-arrow-right9
icon-arrow-left10
icon-arrow-down10
icon-arrow-up9
icon-arrow-right10
icon-arrow-left11
icon-arrow-down11
icon-arrow-up10
icon-uniE91B
icon-arrow-left12
icon-arrow-down12
icon-arrow-up11
icon-arrow-right11
icon-menu4
icon-ellipsis
icon-dots
icon-dot
icon-cc
icon-cc-by
icon-cc-nc
icon-cc-nc-eu
icon-cc-nc-jp
icon-cc-sa
icon-cc-nd
icon-cc-pd
icon-cc-zero
icon-cc-share
icon-cc-share2
icon-danielbruce
icon-danielbruce2
icon-github7
icon-github8
icon-flickr6
icon-flickr7
icon-vimeo4
icon-vimeo5
icon-twitter52
icon-twitter6
icon-facebook62
icon-facebook72
icon-facebook8
icon-googleplus6
icon-googleplus7
icon-pinterest4
icon-pinterest5
icon-tumblr42
icon-tumblr5
icon-linkedin32
icon-linkedin4
icon-dribbble62
icon-dribbble7
icon-stumbleupon3
icon-stumbleupon4
icon-lastfm3
icon-lastfm4
icon-rdio
icon-rdio2
icon-spotify
icon-spotify2
icon-qq
icon-instagram42
icon-dropbox2
icon-evernote
icon-flattr2
icon-skype32
icon-skype4
icon-renren2
icon-sina-weibo
icon-paypal4
icon-picasa
icon-soundcloud3
icon-mixi
icon-behance
icon-circles
icon-vk2
icon-smashing

Font Awesome

 

404 ( no delete )

404

Oops! Page not found

Sorry, but the page you are looking for is not found. Please, make sure you have typed the current URL.

Demo module JV Portfolio

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 20 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov